Content

Principer för vår energipolicy och miljöskydd

Ansvar för resurser

Jordens resurser är inte obegränsade. Varje industriföretag måste förstå detta faktum på ett ansvarsfullt sätt. Schmersal-gruppen har målet att respektera principerna för hållbart agerande och även samtidigt ta hänsyn till ekonomiska målsättningar men även sociala och miljömässiga aspekter.

Principer för energipolicy hos Schmersal

Bästa möjliga reducering av specifik energiförbrukning är en viktig beståndsdel i Schmersal-gruppens företagspolicy. Vi har definierat principerna för vår energipolicy samt energimålen för vårt företag.

Vi anser det är vår plikt att med hjälp av genomtänkta processer reducera energiförbrukningen inom ramen för de ekonomiska och tekniska möjligheterna. Vårt ansvar för hantering av energi och andra resurser kräver registrering av energiförbrukningen, respektera fastlaga energimål och -program samt kontrollering av vårt eget handlande med mätbara hjälpmedel.

Vi har redan infört ett enhetligt energistyrningssystem som är certifierat enligt DIN EN ISO 50001 med syftet att, inom ramen för en kontinuerlig förbättringsprocess, stegvis öka energieffektiviteten, sänka energikostnader och tydligt reducera miljöpåverkan. Regelbundna energirapporter inom hela företaget ger möjlighet att fastställa besparingspotentialerna.

Produktutveckling

Grunden för varaktiga och miljövänliga produkter läggs redan vid utvecklingsstegen. Våra konstruktörer arbetar för att lämna ett så litet ”miljömässigt fotavtryck” som möjligt efter det att en nya produkt har skapats. Därför utvecklas våra produkter med målet att belasta miljön så lite som möjligt vid tillverkningen, vid tillämpningen och vid återvinning, samt vid avfallshantering vid slutet av produktens livstid.

Detta innebär en genomtänkt användning av resurser och valet av energieffektiva produktionsmetoder.

Våra system- och komponenter för maskinsäkerhet har en låg energiförbrukning i drift och vi koncentrerar oss på att förbättra energieffektiviteten i våra nyutvecklingar.

Produktion

Alla våra produkter motsvarar RoHS-direktivet (idag RL 2011/65/EU) sedan 2006, ett direktiv för vissa farliga material i el- och elektronikinstrument. Samtliga lödningar utförs t.ex. med blyfri lödpasta och krom-6-haltiga beläggningar har ersatts med en passivisering med tjockare skikt.

Medarbetare vid alla produktionsplatser uppdateras ständigt med regelbunden information om det företagsinterna miljöskyddet. De bästa idéerna om förbättringar i produktionsprocesserna kommer oftast från medarbetarna själva eftersom de dagligen konfronteras med dem.

Återvinning

Korrekt avfallshantering resp. återvinning av våra produkter säkerställs genom att våra produkter inte används hos privata slutförbrukare utan integreras i maskiner och anläggningar där avfallshanteringen är reglerad via riktlinjer, lagar och förordningar. Avfall och återvinningsbara material samlas enligt sort inom alla avdelningar och företagsområden och tillförs återvinningen där det är möjligt. Som registrerat företag i Resy-systemet, använder vi återvinningsbara förpackningar.

Context Column

Respekt för gällande miljöskyddsföreskrifter i respektive land är för oss en självklarhet. Vi arbetar med varsam hantering av råmaterial och resurser både i produktutvecklingen och i hela processkedjan för produktionen.  Vi har också en så låg miljöbelastning som möjligt och återvinning av tillämpade återvinningsbara material.